Gå til hovedindhold

SU Mødereferater

Læs mødereferater fra Samarbejdsudvalget Horsens Marina her

 • Læs op

Indhold

  Mødereferater

   

  Samarbejdsudvalget Horsens Marina

  Dagsorden

   

  Mødested              :      Søspejderne, Sted: Wigwam, Silkeborgvej 37, 8700

  Mødetidspunkt     :      15. september 2022 kl. 17.00                              

   

  DAGSORDEN

   

  1. Kommentarer til ref. fra sidste møde.
  1. Havnefogeden informerer

  3.     Renovering af de kommende brodæk (HK)

  4.     Internet (mangel på samme! Et problem i en moderne havn 2022!!) (HBH)

  5.     P-forholdene igen – igen. Hvad gør vi? (HBH)

  6.     Kørsel på off. vej med traktorerne incl. bådvogne. Hvilke regler gælder på havneområdet? (HBH)

  7.     Kørsel med ”gummigeden” Regler? ( Bl.a. vedr. forsikring) (HBH)

  8.     Regler for brug af kranen på servicekajen. Regler? (Herunder priser) (HBH)

  9.     Forskelsbehandling m.h.t. tilskud/støtte til klubberne. Hvorfor? (Herunder broen ved kajakklubben contra mastekranen og vores mastehus!) (HBH)

  10.  Hvor mange gratis pladser er der i Hrs. Marina til klubbåde? (Vi er ikke imod gratis pladser, men vil gerne vide, hvem der betaler for dem!) (HBH)

  11.  Indtægter fra Mobilhomes og Marina Vest. Til Hrs. Marina eller…? (HBH)

  12.  Reserverede pladser i Marina Vest. Betales der havneleje for dem? (M+ejendomme!) (HBH)

  13.  Maling af ”filosofbænken”? (HBH)

  1. Næste møde

  d. XX 2022 kl. 17.00, Vært: ?

  1. Eventuelt

   

  Mødereferat

   

  1.          Kommentarer til ref. fra sidste møde

  HBH undrer sig over, at klubberne ikke var/er inddraget i den igangværende renovering af broer. Claus Lundgaard forklarede, at denne inddragelse hovedsagelig gælder de helt store renoveringer, hvor der sker fysiske ændringer af forholdene f.eks. flytning af estakade, broer der skal vendes, skal der være flydebroer osv.

  HBH anfører, at takstbladet IKKE omfatter priser for kranløft. HK oplyser, at man vil se på taksterne på brugen af kranen ifm. med takstreguleringen for 2024.  HBH Mener ikke, priserne er rimelige. Det blev oplyst, at budgetforhandlingen for 2023 er gennemført politisk, så her vil der ikke komme ændringer.

   

  2.          Havnefogeden informerer

  Havnekontoret følger op på følgende kommentarer fra klubberne i forbindelse med punkt 2

   

  A: Havnekontoret oplyste, at man i forbindelse med udskiftning af brodæk til fiberriste ikke kommer til at genopsætte de gamle og forskellige typer at trapper, der er kommet til i tidens løb. Det vil i stedet kun være nogle få typer standard-trapper der kan tillades for at holde et ensartet og pænt forløb ud af broerne. Info om disse ligger på havnekontoret. Udskiftningen til nye trapper vil blive egenbetaling, da trapperne ikke holdes af marinaen.

  Flere af klubberne ytrede principiel utilfredshed med, at bådejere får ekstra udgifter til ovennævnte stiger. Det blev spurgt til om man fra marinaens side kunne give et tilskud til stigerne.

  Efter mødet:

  HK har besluttet, at de bådejere, der ligger ved broer, der moderniseres med fiberriste, og som (d. 15. sep. 2022) har monteret egne  trapper, støttestænger eller stiger, UDEN BEREGNING får udskiftet dette til den standard-trappe/støttestang/stige der bedst matcher deres eksisterende. Ønskes en anden af standard-trapperne, vil bådejeren selv skulle afholde merudgiften.

  Ved fremtidig ønske om etablering af trappe eller ved efterfølgende ønske om udskiftning af eksisterende trappe, vil udgiften alene skulle afholdes af bådejer.

  Der gives ikke tilladelse til andre typer af trapper, støttestænger og stiger end de modeller, som havnekontoret har besluttet at gøre brug af.

   

  B: Hvorfor har nogle ikke fået regning for i år - i dette tilfælde plads 661. Havnekontoret har flere gange forsøgt at løse problemet. Der kigges ind i det igen, og havnekontoret får løst problemet.

  C: Havnekontoret får lavet særlige mærker til både, der ligger til ”låns” på andres plads, så alle kan se, at disse både ligger lovligt.

  D: HBH ønsker fortsat en ny mastekran. HK/marina redegjorde for, at prioriteterne for de kommende år er renovering af broer samt at fortsætte udrulningen af TallyWeb-systemet. Der er ikke på nuværende tidspunkt penge til en ny mastekran, der forventes at løbe op i mere end en halv million kroner.

  Sejlklubben informerede om, at de ikke har kendskab til, at deres medlemmer har problemer med brugen af mastekranen.

   

  E: Havnefogeden informerede om, at man fortsat ville have bommen ved slæbestedet, og at man påtænker at hæve prisen for brugen heraf. Der blev fra klubberne endvidere forslået, om man ikke kunne indføre mobile pay betalingen for åbning af bommen, så man ikke først skal forbi betalingsautomaten ved kontoret. Det blev oplyst, at det er der allerede er tilknyttet Mobile Pay ved slæbestedet.

  Det overvejes/undersøges, om der skal/kan indføres videoovervågning af området.

   

  3.          Renovering af de kommende brodæk (HK)

  Der var enighed i klubberne om, at Horsens Marina fremadrettet får lagt grønne – og ikke grå – fiberriste på de broer, der skal renoveres. Havnekontoret undersøger mulighederne for at gøre de grønne dæk synlige i mørke og under evt. oversvømmelse. Eksempelvis ved en anden type kantafgrænsning, angivelse af ”midterstribe” eller ved selvlysende spændeskiver
  Efter opfordring fra Sejlklubben vil havnekontoret undersøge tilstanden af de lave broer ved jolleslæbestederne. Og udbedre eventuelle mangler. Det er oplyst at en egentlig renovering ikke kan afholdes inden for budget 2022 og dermed tidligst udføres i 2023, hvis broerne trænger til en renovering. Havnefogeden vurderer behovet.
  Efter opfordring fra Roklubben vil havnekontoret sørge for at sætte et skridgitter på roklubbens jollerampe.

   

  4.          Internet (mangel på samme! Et problem i en moderne havn 2022!!) (HBH)

  HK/Horsens Marina påtænker ikke at bruge penge på en internetforbindelse, der kan nå alle både på alle broer - bl.a. fordi tidligere forespørgsler på dette har vist sig, at det vil koste marinaen omkring en halv million kroner at skabe en effektiv forbindelse for alle. I stedet opfordres bådejerne til selv at stå for internet i bådene.

   

  5.          P-forholdene igen – igen. Hvad gør vi? (HBH)

  Der var delte meninger om, om der mangler p-pladser eller ej. Konklusionen blev, at der er p-pladser nok, men at folk ikke gider at gå 50-100 meter længere og i stedet parkerer ulovligt. Der blev ønsket opsætning af skiltning med  p-henvisning. HK oplyste, at sådan skiltning er der allerede.

  Der blev stillet forslag om at fjerne buskene på p-pladsen ved blå og grøn klub, idet det ville betyde flere p-pladser. HK nævnte, at dette ikke vil ske før arbejdet med Helhedsplanen.

  HK/Horsens Marina kigger på, om man kan skabe flere p-pladser ved grusarealet langs Nordøstpassagen.

  Ifølge det nyeste budgetforlig skal stævnepladsen fra og med 2023 være ryddet fra 15. maj-15. september – ikke bare for både – men også for stativer. Selv om stativerne ikke er nævnt direkte i forliget, er disse også omfattet af forliget, påpegede Claus Lundgaard.

  På opfordring fra flere klubber under mødet vil Claus tage klubbernes kritik mod dette tiltag med tilbage til rådhuset. Det vil blive noteret i sagsfremstillingen til politikerne ifm. behandlingen af et nyt ordensreglement. Modstanden går bl.a. på, at alle klubberne mener, at der ER plads nok til biler på stævneplads, selv om stativerne forbliver på pladsen. Samt at der med indførelsen af de nye regler vil komme meget transport af stativer på offentlig vej – fra stævneplads og op til vinterpladserne.

  6.          Kørsel på off. vej med traktorerne incl. bådvogne. Hvilke regler gælder på havneområdet? (HBH)

  Her gælder færdselsloven, således at køretøjet skal være indregistreret, hvis det lovligt skal kunne køre på offentlig vej. Da dette ikke er tilfældet, og da havnens arealer er omfattet af færdselsloven, kan traktoren derfor ikke benyttes lovligt på marinaens område.

   

  7.          Kørsel med ”gummigeden” Regler? ( Bl.a. vedr. forsikring) (HBH)

  Havnekontoret laver dokument, der fra havnekontorets side officielt godkender pladsmændenes brug af gummigeden.
  Hvad angår ansvarsforsikringer er klubberne tidligere blevet bedt om at få deres pladsmænd forsikret gennem klubben.
  HBH fremførte på SU mødet, at denne forsikring må være tilknyttet gummigeden. For at nå en endelig afklaring herom, vil dette forsikringsspørgsmål blive undersøgt af jurister på rådhuset.

  Når dette svar kommer retur, meddeles det til pladsmændene, som har tilladelse til at bruge gummigeden samt til klubberne.

   

  8.          Regler for brug af kranen på servicekajen. Regler? (Herunder priser) (HBH)

  Man må i dag løfte op til otte tons uden krancertifikat. Der vil ske en kalibrering af fjernbetjeningen så den går op til 8 tons, dette når man ikke til optagning af bådene i 2022 men er forhåbentligt klar til isætning af både i 2023.

  Efter mødet: Den ”lille” fjernbetjener i metalskabet ved kranen ER nu blevet kalibreret til at løfte otte tons.

   

  Ifm. at havnefogeden hjælper med brug af kranen, er det ejeren, der selv bærer ansvaret for, at stropper er placeret rigtigt, så båden ikke skrider af stropperne.
  Havnekontoret undersøger, hvem der bærer ansvaret for skader på en båd, hvis eks. stropperne springer.

   

  9.          Forskelsbehandling m.h.t. tilskud/støtte til klubberne. Hvorfor? (Herunder broen ved kajakklubben contra mastekranen og vores mastehus!) (HBH)

  Marinaen afholder udgifter til drift af ro- og kajakklubs ramper. Det blev på mødet udtrykt utilfredshed med, at disse klubber ikke bidrager til marinaens økonomi. René og Claus tager spørgsmålet med op til rådhuset. Men der blev samtidigt givet en forklaring på, hvorfor det er sådan.

   

  10.       Hvor mange gratis pladser er der i Hrs. Marina til klubbåde? (Vi er ikke imod gratis pladser, men vil gerne vide, hvem der betaler for dem!) (HBH)

  Der er pt ca. 10 gratis pladser i marinaen, som tilfalder sejlklub og søspejderne. Sejlklubben anfører, der er tale om en historisk aftale, der går mange år tilbage, og som skal fremme sejlerskole og ungdomssejlads.
  Grøn klub efterlyser en ”kulturkasse”, der kan dække indtægten.

  Ingen ønsker dog at fratage de klubber deres gratis pladser.

   

  11.       Indtægter fra Mobilhomes og Marina Vest. Til Hrs. Marina eller…? (HBH)

  Indtægter fra Inderhavn tilfalder marinaen. Indtægter fra mobile homes tilfalder Natur og Miljø afdelingen i Horsens Kommune.
  Claus og René har igennem længere tid arbejdet på at ændre denne praksis, så indtægterne fra autocamperpladsen fremover vil tilfalde marinaen, eller at der bliver indført en betaling for marinaens ansattes tid og materiel.

   

  Efter mødet:

  Det er aftalt med HK Natur og Miljø afdelingen, at havnefogedens tid samt driftsomkostninger konteres på autocamperpladsens konto.

   

  12.       Reserverede pladser i Marina Vest. Betales der havneleje for dem? (M+ejendomme!) (HBH)

  De to reserverede pladser i inderhavn ejes/benyttes lovligt af M+.

   

  13.       Maling af ”filosofbænken”? (HBH)

  Sort klub tager stafetten her.

   

  14.       Næste møde

  d. 13 april 2023 kl. 17.00-20.00, Vært: Roklubben

   

  15.       Eventuelt

  A: Steffen. HBH, undrer sig over, at det i teksten om takster nærmest fremgår, at han skal betale tre x havneplads.

  Der vil blive set på dette ifm. revideringen af takstbladet for 2024

   

  B: Havnekontoret undersøger, hvorfor, man stadig betaler 4,5 for el, trods Havnekontorets forvisning om, at den var sat op.

   

  C: Vagtværn:

  Marinaen har skaffet otte veste med ”Horsens Marina Vagt” for at hjælpe ordningen i gang. Søren Lykke advarede dog mod ikke at være for overmodige i mødet med tyve/bander, og at man nøjes med at fotodokumentere hændelser og melde alle tyverier ind til havnekontoret, så vi kan dokumentere tyveriernes omfang.

   

  D: Der blev aftalt at mødet skal starte kl. 17.00 – og slutte senest kl. 20.00 fremadrettet.

   

  E: Det skal sikres, at der på den nye vinterplads er kapacitet nok og gerne 20 procent mere plads, end der er i dag samlet på vinterpladserne.

  HK oplyser, at marinaen ikke selv kan beslutte, hvor stor en plads man vil have. Klubberne opfordres til at tale til politikerne om dette.

   

  Der blev spurgt ind til, hvornår Helhedsplanen for området (lokalplanen) kommer i høring.

  Planafdelingen har efter mødet oplyst, at man forventer at lokalplanen kommer i høring inden nytår.

   

   

   

   

  Samarbejdsudvalget Horsens Marina

  Dagsorden

   

  Mødested              :      Horsens Roklubs Klubhus, Vært: Horsens Roklub

  Mødetidspunkt     :      13. april 2023 kl. 17.00                              

   

  DAGSORDEN

  1. Kommentarer til ref. fra sidste møde
  1. Havnefogeden informerer.
  1. Status vedr. kanalen og nyt klubhus til Horsens Roklub og Kajakklubben. (Roklub)
  1. Orientering vedr. den nye omfartsvej med fokus på vejføringen over fjorden. (Roklub)
  1. Planerne for driften af bommen ved slæbestedet. (HBH)
  1. Tilbagemelding fra Horsens Kommune om støtte til klubberne i marinaen jvf referat fra mødet den 15. september 2022 punkt 9. (HBH)
  1. Planer for renovering af servicekajen? - har tidligere været drøftet på et SU. (HBH)
  1. Tilbagemelding til klubberne om i hvilket omfang deres input til det nye havnereglement er blevet imødekommet. (HBH)
  1. Forslag om etablering af en arbejdsgruppe til at facilitere det løbende samarbejde på havnen. Arbejdet i gruppen skal være uformelt og fokuseret på løsning af praktiske opgaver, så der fremmes en kultur præget af fælles ansvar. (HBH)
  1. Vedligeholdelsesplan for Horsens Marina (HSH)
  1. Næste møde d. XX 2023 kl. 17.00, Vært: ?
  1. Eventuelt

   

  Samarbejdsudvalget Horsens Marina 

  Mødereferat

   

  Mødested              :      Roklubben, Sted: Horsens Marina, Nordøstpassagen 21, 8700

  Mødetidspunkt     :      13. april 2023 kl. 17.00                              

   

  Punkt 1: Kommentarer til referat fra sidste møde.

  HBH efterlyser opfølgning på bom ved slæbested og stropper.

   

  Punkt 2: Havnefogeden informerer.

  Se vedlagte bilag A

  I forbindelse med punkt 2 fremviste Afdelingschef i Teknik og Miljø, Allan Lyng Hansen, en skitse over den kommende vinterplads i Horsens Marina.

  Og gav en status på projektet:

  Arbejdet har ligget stille i lang tid. Men i maj 2023 bliver der på et møde i Planlægningsudvalget fremlagt et budget på vinterpladsen på samlet ca 50 mio kr.

  Beløbet skal dække det samlede projekt, herunder uddybning af kanal, systemstativer, servicebygning, el, vand, vaskeplads, mandskabsbygning, 30 tons kran, mastekran, køreveje, masteskure, hegn, drift og vedligehold.

  Der er foreløbig sat 15 mio af til projektet. De manglende penge skal ifølge budgetforslaget dækkes af egenbetaling på vinterpladserne. Der lægges i budgetforslaget op til, at en vintersæson inklusive kranløft ved optag og isætning, systemstativ, vask osv bliver: 3.500 kr. for både op til 32 fod. Og 4.400 kr. for både over 32 fod.

  Bliver den almindelige bådpladsleje så sat ned?, spurgte flere på SU mødet. Nej, lød det fra Allan Lyng Hansen, der begrundede dette med, at det samlet set næppe bliver dyrere for sejlere, der allerede nu betaler for kranløft osv.  

  HBH ytrede utilfredsshed med, at ”bådejerne kommer til at finansiere byrådets beslutninger”. Allan Lyng Hansen konstaterede, at det samlede byråd står bag budgetforslaget over det nye vinterområde.

  Om tidshorisonten for projektet sagde Allan Lyng Hansen, at det vil give god mening at anlægge vinterplads-området i forbindelse med, at den nye vej skal bygges. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt.

   

  Punkt 3: Status vedr. kanalen og nyt klubhus til Horsens Roklub og Kajakklubben. (Roklub) 

  Allan Lyng Hansen opridsede status: Der er i Byådets investeringsplan 2024-25 sat penge af til arbejdet med kanalen. Håbet er, at man sidst i 2024 kan påbegynde fritlægning af kanal og begynde byggeriet af nyt klubhus til ro og kajakklub.

  Men det er usikkert på grund af kommunens økonomi.

   

  Punkt 4: Orientering vedr. den nye omfartsvej med fokus på vejføringen over fjorden. (Roklub)

  Roklubben ville gerne vide, om det bliver muligt at sejle under den kommende dæmning, der skal krydse kanalen langs Ove Jensens Allé. Allan Lyng Hansen svarede, at det bliver muligt, idet der kommer en frihøjde på 3,3 meters højde i 4 meters bredde. Her vil roerne kunne sejle igennem, medmindre forholdene er ekstreme – eksempelvis voldsom højvande eller lavvande.

   

  Punkt 5:  Planerne for driften af bommen ved slæbestedet. (HBH) 

  Havnefogeden svarede, at vi skal have det op at køre i år. Der er så stor aktivitet ved slæbestedet, at marinaen mister mange penge på, at bommen ikke virker.

  Løsningen er enten at renovere den gamle bom eller at indkøbe en ny.

  Bommen ved slæbestedet er historisk blevet ødelagt lige så hurtigt, den er blevet lavet. Havnekontoret overvejer derfor videoovervågning, når bommen er reetableret, men dette skal undersøges nøje.

  Punkt 6: Tilbagemelding fra Horsens Kommune om støtte til klubberne i marinaen jvf referat fra mødet den 15. september 2022 punkt 9. (HBH) 

  Punktet handler om, at flere klubber på Horsens Marina er utilfredse med, at kajak- og roklub er gratis. Det er potentiel indtægt, der går fra marinaens kasse, lød anken.

  René Thinggard fra Teknik og Miljø refererede til, at punktet har været behandlet på et tidligere SU-møde. Dengang som nu er svaret, at det er politisk vedtaget, at alle skal have mulighed for at lægge en kajak eller robåd i vandet fra en lavbro. Derfor er kommunen forpligtet til at drive og vedligeholde klubbernes ramper. 

  Punkt 7: Planer for renovering af servicekajen? - har tidligere været drøftet på et SU. (HBH) 

  Allan: Det projekt afventer, hvad der skal ske med strandjægernes klubhus. Men der er sat penge af til projektet. Man har ikke fundet et sted til deres klubhus endnu, der har været snakke om flere steder, men der er ikke truffet nogen beslutning.

  Kunne man starte med at lægge ny belægning/renovere halvdelen af arealet, ville HBH vide. Nej, svarede Allan Lyng Hansen, det ville ikke give mening.

  HBH spurgte yderligere, om man lave benzinstander og miljøstation, når servicekajen skal renoveres. Havnefogeden svarede, at han har været ved at undersøge det, men at det vil blive voldsomt dyrt. Ideen er dog ikke glemt, sagde han.

   

  Punkt 8: Tilbagemelding til klubberne om i hvilket omfang deres input til det nye havnereglement er blevet imødekommet. (HBH)

  HBH træt af, at der ikke står i regulativet, at både med mast ikke skal have ekstra afstivning.

  Rene Thinggard svarede: Ordlyden i regulativet er faktisk dækkende. Tilfredshed med fra HBH at deres bemærkninger kommet videre i systemet. Har ikke været indvendinger mod ændret havnereglement. Skal dog også godkendes i en national styrelse.

   

  Punkt 9: Forslag om etablering af en arbejdsgruppe til at facilitere det løbende samarbejde på havnen. Arbejdet i gruppen skal være uformelt og fokuseret på løsning af praktiske opgaver, så der fremmes en kultur præget af fælles ansvar. (HBH)

  HBH forslog på SU mødet at mødes oftere i en mindre kreds mellem klubber og havnekontor. Hurtigtarbejde og uformelt. Havnefogeden er åben over for ideen da  havnekontoret er interesserede i al den hjælp, vi kan få .

  Rene Thinggaard foreslog særlige pop-up udvalg, der arbejder med enkeltsager og nedlægger sig selv efter arbejdet. HBL har teten på ideen. Sejlklubben efterlyser generelt, at havnekontoret kontakter klubben med sager, så evt problemer kan læses hurtigt.

   

  Punkt 10: Vedligeholdelsesplan for Horsens Marina (HSH)

  Claus Lundgaard Karlsen fra Teknik og Miljø: Vi har ikke pengene til at rulle hele planen ud. Den er estimeret til 53 mio kr. Det er derfor, vi har set os nødsaget til at renovere enkelte broer.

  Ifølge planen skal Fjordbro-estakaden renoveres og flyttes 30-40 meter mod øst. Ligesom Verdens Ende og Den grønne tænkes omplaceret. Men foreløbig  forbliver de nuværende broer: Passagen, Fjordbroen, Den Grønne og Verdens Ende som de er. Broerne er i øvrigt i god stand, påpeger havnefogeden.

  HSH foreslår at lægge delelementerne i planen ud, så alle ved, hvad planen er og hvad rækkefølgen for nye tiltag er. Allan Lyng Hansen svarede, at det er en god ide. Men at dette kræver ”lidt forarbejde”.

   

  Punkt 11. Næste 

  Vært: Horsens Sejlklub.  Mødested: Nordøstpassagen 21, 8700 Horsens.

  Dato: 21. september klokken 17.00.

   

  Punkt 12: Eventuelt

  HBH spurgte til, om Horsens Kommune anser det som et problem i at ansætte fleksjobber som entreprenør bl.a. på marinaens broer. (EM Søentreprise)

  Ifølge Allan Lyng Hansen er det ikke et selskab, man fra kommunens side vil fortsætte med. Den opfattelse blev delt fuldt ud af Horsens Marina. Havnefogeden tilføjede, at der kan stilles store spørgsmålstegn ved kvaliteten af virksomhedens arbejde. Samt at der har været mange klager over stærkt udadreagerende adfærd fra virksomhedes ansatte.

  Ang. de aluminiumspæle, der nu er erstattet med nye træpæle pæle, så er det selvffølgelig en ekstra – og uforudset – udgift, sagde havnefogeden. Der foregår i øjeblikket en dialog med kommunens jurister, så der er en proces om det er noget, marinaen kan få noget hjem på eller ej.  

  Roklubben ville gerne have at vide af Horsens Marina, at SUP klubben har fået lov til at sætte container ved eksisterende containere på græsarealet mellem Kajak- og Roklub. Det blev taget til efterretning. I samme forbindelse sagde Claus Lundgaard Karlsen, at Søspejderne sandsynligvis også får lov til at sætte en container i samme område. 

   

  Samarbejdsudvalget Horsens Marina

  Dagsorden

   

  Mødested              :      Horsens Sejlklub, Vært: Horsens Sejlklub

  Mødetidspunkt     :      21 september 2023 - kl. 17.00

                                

  DAGSORDEN

   

  1.    Kommentarer til ref. fra sidste møde.

  2.    Havnefogeden informerer.

  3.    Status på udbedring af fejl på nye broer. Når vi at få udbedret de mest kritiske fejl inden efterårets storme? (HSH)

  4.    Status på fortsatte arbejde med at forny/vedligeholde broer. Prioriteringsliste? (HSH)

  5.    Udskiftning af estakade væg. Er der regnet på gevinsten ved op til 100 ekstra pladser? (HSH)

  6.    Status mastekran - hvorfor gik det galt med Arbejdstilsynet og hvordan sikrer vi at kranen for fremtiden forbliver lovlig? (HSH)

  7.    Status på politisk godkendelse af lokalplan for Horsens Marina. (HSH)

  8.    Politisk status på evt. flytning af vinteropbevaringspladser. (HSH)

  9.    Kommunikation
  Synlig prioriteringsliste for kommende arbejdsopgaver i Marinaen (fra sidste møde)
  Samt ønske om hurtigere, mere og bedre kommunikation mellem Kommune, Havnefoged og klubber, omkring de udfordringer der løbende er i Horsens Marina,. (HSH)

  10. Opfordring til, at der også bliver vedtaget et kodeks for god kommunikation i Horsens Marina. (HSH)

  11. Opdatering om situationen med flyverust på havnen / marinaen. (HBH)

  12. Kan vi runde spørgsmålet om videoovervågning i Marinaen – Kan kommunen redegøre for mulighederne. (HBH)

  13. Redegørelse for havnekontorets bestræbelser på at skabe en sikker havn. (HBH)

  14. Søspejderne vil gerne vide hvor er der plads til dem på Marinaen? (SØS)

  15. Hvor langt er planerne med åen? (SØS)

  16. Næste møde d. XX 2024 kl. 17.00, Vært:?

  17. Eventuelt

   

                                 Samarbejdsudvalget Horsens Marina

  Mødereferat

   

  1     Kommentarer til ref. fra sidste møde

  HBH har sendt kommentarer fra sidste møde i SU udvalget. Disse er ikke blevet rundsendt til klubber og ved en fejl ikke vedlagt dagsordenen.

  Punkterne diskuteres

  Der er uklarhed fra forrige møde om, hvorvidt bådejere selv bærer ansvaret for deres vinterstativers bæreevne og sikkerhed.

  Søren: Som det fremgår af ordensreglementet, kan havnefogeden gå ind og bortdømme et stativ. Eller kræve, at en båd med mast skal have støtter. I mange marinaer kræver man, at systemstativer skal have støtter på, hvis de kommer op med mast på. Og enig i, at mange bådstativer ikke egner sitil den bestemte båd. Vi opdagede i sommer et stativ, der var så rustent, at man kunne prikke fingeren igennem. Et sådant stativ vil ikke blive godkendt, hverken til både med eller uden mast.

  HBH finder det ligeledes uklart fra forrige møde, hvem der fører tilsyn med havnekranens stropper – og om ansvaret for kranløft generelt.

  Søren: Vi fører tilsyn med stropperne månedligt og har for ganske nylig fået nye stropper. Hvis løfteudstyret eller stropper svigter, har havnekontoret ansvaret. Men hvis løftet udføres forkert, er det bådejerens eget ansvar.

  HBH påpegede, at referatdelen fra punktet ”Havnefogeden informerer ” ikke var med i forrige SU-mødereferat. Søren: Det var en fejl. Det skal selvfølgelig med i referatet. Det kommer også til at ske fremover.

  Flere klubber ytrer ønske om, at referatet udsendes hurtigere, så der ikke går ugevis, som det var tilfældet med det seneste mødereferat. Havnekontoret stillede sig enig heri og vil bestræbe sig på at udsende referatet så hurtigt som muligt efter SU-mødet.

   

  2   Havnefogeden informerer   

  1.   Vi er kommet af med en god portion af forladte, misligholdte og både i restance til Horsens marina.

  2.     I løbet af 2023 sæsonen har vi skiftet en del rød/grøn skilte. Skiltene har været påsejlet enten i forbindelse med indsejling eller fordi bådejeren ikke får passet sine fortøjninger. Det har været en unødvendig tidskrævende opgave, som vi gerne vil ha undgået.

  3.     Vi har været efter en del bådejere med at få orden på deres fortøjninger, hvilket har resulteret i at mellem 80 – 90% af bådejerne nu ligget med aflastninger i deres brofaste fortøjninger. Vi forsætter arbejdet til vi på den front har et tilfredsstillende resultat.. 100%.

  4.     Gæstesæsonen vurderes i år til at ha været ganske god. Vi har haft travlt med at hjælpe mange og har i den forbindelse fået nogle rigtig gode tilbagemeldinger både på marinaens forhold op på den venlighed de er blevet mødt med af alle. En stor tak for det.

  5.     Vintersæsonen: Alle både på land og i vandet denne vinter skal have kabler med jordledning og denne skal være monteret i stikkene. Vi vil have fokus på dette fremadrettet, så vi undgår at strømmen svigter.

  Både på land med mast på skal være rigget ned til et minimum, dvs. bommen skal af og sejlene skal afmonteres.

  Presenninger der er lagt over bådene, skal sikres udelukkende ved at man binder / snøre denne fast til båden / stativet.

  6.     Den kommende sæson strammer vi op på at bådene skal ligge med årsmærker fra denne kommer i vandet, der skal være navn på og båden skal være udstyret med hjemhavn (Horsens). Over holdes dette ikke vi der handles efter ordensreglementet og eller standard havnereglementet. 

   

  3     Status på udbedring af fejl på nye broer. Når vi at få udbedret de mest kritiske fejl inden efterårets storme? (HSH) 

  Claus (Rådhus): Vi har netop holdt møde med advokater og fået af vide, at vi ikke må begynde at udbedre noget på nuværende tidspunkt, da dette så at sige vil ødelægge bevismateriale. Advokaterne tager nu sagen med videre, og vi får forhåbentlig et svar så vi kan nå at gøre noget i løbet af efteråret/vinteren.

  Søren: Vi har ganske vist fået Atkins til at estimere, hvad det vil koste at udbedre fejl og mangler, men det kan vi ikke bruge i retten. Vi prøver på ingen måde at forhale sagen.

   

  4      Status på det fortsatte arbejde med at forny/vedligeholde broer  +

  5      Udskiftning af estakade væg. Er der regnet på gevinsten ved op til 100 ekstra pladser? (HSH)

  Søren: Vi må leve med de broer, vi har nu og vedligeholde på det, for eksempel sætte kryds de steder, hvor der er behov for det. Konkret har vi valgt at nødreparere Flotillebroen hurtigst muligt, da den vrider sig, når der er storm. Flotillebroen vælges også, fordi den ikke bliver berørt ved en evt. flytning af estakade og ny kanal. Ellers står vi i lidt af et vadested. Vi ikke uanede midler, og måske skal der laves en ny estakade og kanal, der vil få indvirkning på placering af broerne.

  HSH spørger, om der er en tidhorisont på ovenstående projekter? Claus (rådhus): Nej det er der desværre ikke.

  HSH vil vide, om der er regnet på gevinsten ved at udleje 100 pladser, hvis marinaen udvides mod øst– da dette måske kunne fremskynde investeringen? Claus: Nej, det er der ikke regnet på. 

  HBH påpeger, at stikbroen ved Filosofbroen mangler et kryds og er meget usikker i hårdt vejr. Nogle både fik skader under den seneste storm, fordi broen var løs. Løsningen kunne være at sætte et kryds eller banke en pæl i. HBH påpeger, at klubben har antydet dette tidligere, men at der endnu ikke er sket noget.

  Søren:  Det vil vi rette op på. Det var gået i min glemmebog.

  Der blev spurgt ind til broen ved fyret, Søren oplyste, at arbejdet er bestilt og man forventer at det bliver lavet i nærmeste fremtid.

   

  6     Status mastekran - hvorfor gik det galt med Arbejdstilsynet og hvordan sikrer vi at kranen for fremtiden forbliver lovlig? (HSH) 

  Søren: Vi er enige i, at det har taget alt for lang tid. Det gode er, at den nu virker. Hans Jørgen (som senest har serviceret mastekranen, red) blev taget ind, fordi han er vant til at lave kraner og arbejder med folk, der er ligeså.

  Kranen er nu testet ved løft i broen, så den slår fra i taljen – vi føler os derfor overbeviste om, at den nok skal holde. Når det er sagt, vil vi fremover få serviceret mastekranen af enten DK Cranes, der servicerer vores havnekran eller Fyns Kraner, der tidligere har godkendt mastekranen.

  HBH påpeger flapper, der afstiver mastekranens top, sidder med kun én bolt i hver. Det er ifølge klubben stadig et svagt led, da kranen ifølge klubben på sigt vil løsne sig i disse samlinger.

  Søren: Så får vi ham op for at lave det. Og som nævnt bliver det fremadrettet et andet firma, der servicerer mastekranen.

  7     Status på politisk godkendelse af lokalplan for Horsens Marina? (HSH) +

  8     Politisk status på evt. flytning af vinteropbevaringspladser. (HSH) 

  Claus (rådhus): Vi kender ikke status på, hvorfor den ikke er godkendt.

  HSH anfører, at klubben har erfaret, at man – hvad angår den nye vinterplads - venter på svar på en endelig godkendelse af Ringvej Syd. Og at arbejdet med vinterplads ikke kan besluttes før denne godkendelse.

  Claus (rådhus) Jeg skal ikke kunne sige det. Det er en kompliceret sag, med mange parter inddraget, og jeg kender ikke kender alle processer på Rådhuset.

   

  9.   Kommunikation. Synlig prioriteringsliste for kommende arbejdsopgaver i Marinaen. Samt ønske om hurtigere, mere og bedre kommunikation mellem Kommune, Havnefoged og klubber, omkring de udfordringer der løbende er i Horsens Marina,. (HSH)

   

  HSH bliver bedt om at uddybe dette punkt.

  HSH: Vi tror, der er behov for langt mere af den slags, som vi så i det seneste nyhedsbrev fra marinaen. Men også mere åbenhed generelt om, hvad der foregår på havnen – det vil mindske den nuværende dårlige tone på havnen og på sociale medier.

  Claus: Kan kun være enig i det med kommunikationen. Men angående en prioriteringsliste har jeg svært ved at se, hvordan vi skal informere og på hvilket niveau.

  HSH: Et eksempel kunne være, at hvis 5 klubber har et ønske om, at et bestemt projekt skal opprioteres, bør man vel lytte til det. Det ville også hjælpe Havnekontorets arbejde.

  Claus (rådhus) stiller sig fortsat skeptisk, da der vil være en risiko for, at det bliver en liste, som klubberne kan hænge marinaen op på. Det blev lovet, at HK vil drøfte fordele og ulemper ved en evt. prioriteringsliste.  

   

  10   Opfordring til, at der også bliver vedtaget et kodeks for god kommunikation i Horsens Marina. (HSH)

  Der er en lidt længere diskussion om det vigtige i en god og konstruktiv tone på marinaen. Og særligt på sociale medier. Claus (rådhus) påpeger, at den negative tone i FB-gruppen Horsens marinas Fællesgruppe rent faktisk har kostet marinaen medlemmer.

  HSH påpeger, at FB-gruppen er rigtig god i mange sammenhænge - hvis en båd eksempelvis ligger med sprængte fortøjninger. Men at der er for mange hadefulde indlæg på mediet.

  Søren: Vi snakkede om på sidste møde at lave et code of conduct på marinaen. Det tror jeg, at man  kommer ret langt med. Det vil skabe noget ro og er direkte aflæselig på bundlinien, har jeg oplevet i en tidligere ansættelse.

  HSH: Vi havde også interne stridigheder i sejlklubben engang. Vi lavede et værdisæt, man kunne ”hænge folk op på” Og det virker faktisk rigtigt godt.

  Der var bred enighed blandt klubberne om det vigtige i at holde en god tone på marinaen.

  Der blev endvidere også diskuteret tonen når der rettelse henvendelse til Marinaens og Kommunen. Der blev opfordret til, at man skriver i en ordentlig tone.

   

  11   Opdatering om situationen med flyverust på havnen / marinaen. (HBH)

  Claus (rådhus): Vi prøvede jo sidste år lave luftanalyser fra Strutten. Det var der en del udfordringer med, eftersom målerens strømstik blev hevet ud gentagne gange. Men resultaterne fra den batteridrevne måler (der blev sat op senere på sommeren, red) viser, at der ikke er noget problem – kun en gang imellem. Men problemet er, at man ikke kan finde kilden. Derudover har vi kun modtaget en enkelt klage over flyverust i år mod 17 året før.

  Ifølge Motorbådsklubben er dette nok mest et udtryk for, at folk har givet op. HSH påpeger, at det er et stort problem, at forsikringsselskaberne typisk ikke vil gå ind at dække skader efter flyverust.
  Claus rådhus: Jeg er enig i, at det er en træls situation. Men problemet er, at man ikke kan pege på én kilde, og derfor kan man ikke gøre noget ved det.

  Ifølge HSH er der ingen tvivl om, hvor flyverusten kommer fra, nemlig erhvervshavnen. Grå Klub foreslår, at man fra Erhvervshavnen vander de bunker, hvor rusten flyver fra.

  Der kom ikke nogen afklaring på punktet.

  12   Kan vi runde spørgsmålet om videoovervågning i Marinaen – Kan kommunen redegøre for mulighederne. (HBH)

  Claus rådhus): Rådhusets forsikringsafdeling og vores jurister har undersøgt det.

  Konklusionen er éntydigt, at vi ikke må videoovervåde broerne. Primært fordi der er offentlig adgang. Der findes få undtagelser, men dér er broerne ikke inde under.

  Claus oplyste endvidere, at kommunen har haft fat i brancheorganisationen, og de har bekræftet at man ikke må videoovervåge broerne.

  Motorbådsklubben: Alle kan sætte video på deres egen båd – det er da en mulighed at omgå det på. Denne kommentar åbnede kort op for et tidligere behandlet mødeemne, om marinaen kan skrue op for styrken i sit WIFI signal, så signalet når ud til alle både.

  Søren: Vi kan ikke bare skrue op for WIFI uden at vi skal sælge det i pakker. Hvilket vil koste hver bådejer penge. Et godt udgangspunkt er, at man selv prøver at sikre sig så godt, man kan. Og så må vi se, hvad vi kan gøre.

  På mødet efterlyses det, om det er blevet undersøgt, hvorfor andre marinaer har fået lov til at installere videoovervågning.

  Claus: Nej, det har vi ikke undersøgt. Vi må bare konstatere, at vi i Horsens Kommune ikke må gøre den slags iht. Brancheorganisationens vurdering andet end i særlige tilfælde – for eksempel i 30 meters omkreds af administrationsbygninger. Hvad andre gør, kan vi ikke stå på mål for.

  Søren tilføjer, det for Horsens Marina konkret betyder, at hele marinaen skulle hegnes ind, hvis vi skulle have lov at kameraer op..

  Claus (rådhus) åbnede dog op for en mulig undtagelse ved slæbestedet:

  Vi er ved at undersøge, om slæbestedet kan være en undtagelse, vi kan gøre brug af. Vi ved udmærket, at det er et problem der.

  HBH foreslår, at Søren tager emnet med til Flid for at få endnu større klarhed over krav og muligheder.

   

   13 Redegørelse for havnekontorets bestræbelser på at skabe en sikker havn. (HBH)

  Søren: Vi har rigtig god og løbende kontakt med Henning Suhr fra Sikker Havn. Han har hjulpet os med at sætte mange nye redningsstationer og redningsstiger op. Og hvis ikke vi selv er opmærksomme på et aspekt ved Sikker Havn, skal han nok fortælle os det.

  Der spørges til, hvad de mange nye redningskranse ved værkstedet er til.

  Søren: De nye røde redningskranse vil blive sat op i hele marinaen. De er både bedre og mere sikre end de gamle gule fra Codan. Vi har bare ikke nået at sætte dem op endnu, så det bliver en vintersyssel.


  14 Søspejderne vil gerne vide hvor er der plads til dem på Marinaen? (SØS)

  Claus (rådhus) ”tager æren” for, at Søspejderne ikke har fået svar.

  Claus: Jeg har ingen undskyldning. I vil få en container sat op på Horsens Marinas arealer. Sandsynligvis ved SUB containeren på græsset ved Ro/Kajakklub

  Roklubben opponerer mod dette, men indvilliger, da området er kommunal grund. Søspejderne efterlyser er bedre sted, tættere på deres både, men dette afvises af Claus (rådhus). Klubben slår sig til tåls med placeringen, så længe, der bare sker noget, da klubben har ventet seks år på et depotrum.

  Søspejderne vil herudover gerne have deres stander hejst op – den er afleveret på havnekontoret men ikke sat op. Der kom ingen afklaring på dette punkt, da det er uklart, præcis hvor, standeren i så fald skal hejses op.

   

  15 Hvor langt er planerne med åen? (SØS)

  Claus: Vi er nødt til at sige, at vi ikke ved det. Kanalplanen er afhængig af lokalplanen – og lige nu er der jo anlægsstop.

  Søspejderne: Der sker jo bare ingenting. Vi beder om et sted at få lov at bygge eller i det mindste en container. Claus: Og det skal I også nok få.

   

  16   Næste møde

  Næste møde i SU- udvalget bliver som følger:

  Dato: 7. marts 2024

  Tidspunkt: kl 17.00

  Sted: HMK Horsens Motorbådklub

   

  17   Eventuelt:

  HBH spørger, hvor langt, man er omkring uddybning af servicekajen.

  Søren: Sagen hænger en lille smule. Uddybningen skal gå op med andre uddybninger omkring Horsens, så det er et større puslespil. Men der sidder nogle på kommunen og arbejder på det.

  Claus (rådhus): Én af usikkerhederne er, at det er et issue med forurening. Som det er nu, kan vi ganske enkelt ikke få lov at klappe slammet fra havbunden ved slæbestedet.

  Søren påpeger, at han ved egne målinger har målt ca 2,7 meters vanddybde i hele bassinet

  Marinaen vil dog foretage en ny måling, så vi er sikre på, at det er ved middelvandstand. Det kunne være med henblik på at tegne et midlertidigt kort over havbunden, så bådejerne kan se, hvor der vil være bumper på havbunden, som de skal være opmærksomme på.

  Ifølge Claus fra Marineservice er det et kendetegn, at bunden i sin tid blev nivelleret ud ”sådan lidt på må og få”.

  HBH vil gerne vide, hvem skal afholde udgifter til det nye kajområde, Horsens Marina har fået ansvaret for/ fået lov at benytte. Det drejer sig i første omgang om kajområdet fra den gamle kran i Inderhavnen og hen til isbjørneskulpturen, hvor marinaen inden længe vil sætte 1-2 elstandere og vandposter op til gæstesejlere.

  Claus (rådhus) svarer kort, at det vil være marinaens udgifter, eftersom marinaen får indtægterne fra gæstepladslejen.

  HSH gør opmærksom på, at foreningen Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer i sommeren 2024 gerne vil holde en weekend-event i Horsens Marina. Klubben efterspørger, at relevante klubber i Horsens Marina deltager i denne event. Havnekontoret bakker fuldt op om weekend-eventen.

  Der spørges til, om der er nyt omkring en fremtidig stadeplads/foodtruck:

  Jesper: Den ligger hos os at undersøge, hvad det vil koste at gøre området klar til evt foodtruck – vand, el osv. Når dette er estimeret, vil vi give rådhuset besked. Hvem der skal drive stedet, hvilke varer der skal sælges osv., er endnu helt åbent.

  Der blev oplyst, at lyset på stien foran klubberne ikke virker. Der vil blive set på dette.

  H O R S E N S K O M M U N E
  Samarbejdsudvalget Horsens Marina

  Dagsorden
  Mødested : Horsens Motorbådsklub

  Mødetidspunkt : 30 april 2024 - kl. 17.00

  DAGSORDEN

  1.    Velkomst og kort præsentation af A1

  2.    A1 gennemgår tilstandsvurderingen 2024 og mulige løsninger til ny estakade.

  3.    Status vedr. lokalplan/helhedsplan for marinaen og fremtidsudsigten for Horsens Roklub
               og Horsens. (HRH)

  4.    Kommentarer til ref. fra sidste møde.

  5.    Havnefogeden informerer.

  6.    Status på udbedring af fejl på nye broer. Når vi at få udbedret de mest kritiske fejl inden
                 efterårets storme? (HSH)

  7.    Broer ved slæbestedet er i meget dårlig stand (HSH)

  8.    Mulighed for udvidelse af nuværende legeplads ved Marinakontoret (HSH)

  9.    Rust er allerede igen et problem – hvad gøres der? (HSH)

  10.    Opfølgning på sidste møde - gennemgang af referatet. (HBH)

  11.    Indkaldelse til møderne - kan den blive udsendt til de repræsentanter klubberne har
                 udpeget til at deltage i møderne? (HBH)

  12. Brug af mellemfortøjninger - fastgørelsespunkter på broerne. (HBH)

  13.    Forslag om en ny mødestruktur for SU-møderne. (HBH)

  14. Plan for udbedring af bro/slæbested tilknyttet Horsens Roklub, herunder præcisering af
                tidsramme. (HRH)

  15. Oprydning på arealet lige bag roklubben ønskes. (HRH)

  16. Næste møde d. XX 2023 kl. 17.00, Vært?

  17. Eventuelt

   

  Referat af SU møde den 30. april 2024


  Punkt 1+2:  A1 gennemgår tilstandsvurderingen 2024 og mulige løsninger til ny estakade


  Ad 1 + 2:  Konsulentfirmaet A1 gennemgik tilstandsvurderingen 2024 og mulige løsninger til ny estakade.

  Ang estakaden: Byggeriet af ny estakade skal godkendes af byrådet. Sker dette, og vælges den anbefalede projektmodel, er alle godkendelser på plads. Og der er grønt lys for at igangsætte projektet. 
  Ifølge Jonas fra A1 vil byggeriet af estakade samt omlægning af broerne Den Grønne og Verdens Ende tage ca 1 år fra påbegyndelse.
  Det er ideen, at den eksisterende estakade får lov at stå i så lang tid som muligt, mens arbejdet står på. 
  På mødet gav flere klubber udtryk for et ønske om at erstatte broerne Den Grønne og Verdens Ende med flydebroer, når disse alligevel skal vendes 90 grader. 
  Ifølge Claus Lundgaard er flydebroer på ingen måde udelukket, men der skal kigges på udgifterne til fremtidig drift ved forskellige broløsninger. Han tager gerne imod input til ønsker men konstaterer, at der ikke er nedsat et byggeudvalg til estakadeprojektet. 

  Ps. Administrationen har efter mødet bedt A1 se på løsningsforslag med flydebroer. 

   

  Punkt 3: Status vedr. lokalplan/helhedsplan for marinaen og fremtidsudsigten for Horsens Roklub

  Ad 3: 
  Allan Lyng orienterede om, at forslaget til helheds- og lokalplan for området fortsat er skubbet til hjørne, da puslespillet omkring den nye vinterplads på sydsiden af Horsens Fjord og åbningen af kanalen endnu ikke er på plads. Bl.a. fordi anlæggelsen af den nye ringvej er udskudt.
  Det betyder således, at der ikke er nogen afklaring for Ro- og Kajakklub. 
  Skulle det vise sig, at ringvejen ikke kan etableres, er helhedsplan og lokalplan for Horsens Marina nødt til at blive kigget på med helt nye øjne, pointerede han. 


  Punkt 4 + 10: Kommentarer til ref. fra sidste møde. + Opfølgning på sidste møde - gennemgang af referatet. (HBH)

  Ad 4 + 10: 
  HBH spurgte ind til, hvad nuværende status er på følgende:
  Mastekranen: Søren: status er, at mastekranen er synes og godkendt. De af HBH påpegede småfejl bliver rettet ved næste syn.
  HBH spurgte til, hvad status er på uddybning af bassin ved servicekaj: 
  Søren: Status er, at al flytning af sediment er sat i bero. Det gælder overalt – både i vores havnebassiner og bassinet ved servicekajen. Så vi må ganske enkelt ikke uddybe på nuværende tidspunkt.
  Der blev endvidere spurgt ind til, om kommunen havde overvejet det med en prioriteringsliste. Dette sagde Claus ikke var sket endnu.


  Punkt 5: Havnefogeden informerer

  Ad 5:  
  Ulovlig åbning af vinterlukkede vandhaner
  Søren indskærpede, at man ikke må åbne vandhaner, når de er lukket for vinteren. I vinter oplevede havnekontoret, at alle vandhaner på vinterpladsen blev åbnet efter, at havnekontoret officielt havde lukket hanerne og gjort dem vinterklar. Den uautoriserede åbning af hanerne medførte ikke bare risiko for frostsprængninger på kugleventiler. Fra flere vandhaner – skjult bag både - fossede vandet ud i dagevis, før havnekontoret opdagede, at nogen havde åbnet for vandet.

  De klubløses master
  Søren nævnte, at de klubløse denne vinter har fået lov at have deres master liggende på græsarealet foran havnekontoret. Dette har flere klubber ytret utilfredshed over, idet deres klubmedlemmer betaler for masteopbevaring gennem enten kontingent eller en fast pris per meter mast. Ifølge Søren vil havnekontoret kigge ind i mulighederne for at bygge en reol til masterne.
  HBH foreslog, at havnekontor og klubber eventuelt kan gå sammen om en fælles strategi for masteopbevaring. Søren anerkendte ideen og foreslog klubberne at gå sammen og komme med et oplæg.

  Sejlbåde skal rigges helt ned, hvis de skal stå med mast på vinterplads
  I forhold til optagning af både med mast til vinterplads, vil havnekontoret fremover kræve, at båden rigges helt ned før optagning. Det vil sige fjerne bom, rullesejl og andet, der kan fange vinden eller forårsage unødvendigt kraftige lyde, mens båden står på land.

  Hold servicebygningen ren
  Søren opfordrede alle til at holde vores servicebygning i pæn stand, bl.a. rydde op i køkken, holde toiletter ordentlige osv.

  Hjælp os med at holde øje med folk der tømmer septiktanke og toiletter i havnebassinet.
  Søren beder alle klubber/klubmedlemmer om at holde et vågent øje med sejlere, der tømmer deres tanke i vandet 

  Hjælp os med at holde affaldsøer og miljøstation ryddelige og pæne.
  Søren: De bliver fyldt med alt muligt skidt og skrammel. Så vi vil rigtigt gerne have noget hjælp til at holde affaldsøer rene for affald, der ikke hører hjemme der. Og ja, bare tag billeder, hvis de kan afsløre ureglementeret adfærd. Vi er klarover at en del af affaldet også kommer fra folk som ikke har noget med Marinaen at gøre. 

  Sandblæsning af både  
  Søren: Her har vi haft lidt af en udfordring – vi har set kager af slibestøv på stævnepladsen.
  Vi vil gerne sætte det i bedre rammer, så slibearbejdet bliver gjort på forsvarlig vis.
  Evt. bruge professionelle folk som sodamanden, der får samlet alt slibestøv op. 
  Søren: Vi sysler også med et forslag om at sætte dato for seneste dato for slibning. 
  Flere klubber mener, dette er en dårlig ide, og at der kan være samme problematik ved f.eks. polering af bådene. Søren: Så må man i det mindste vise hinanden respekt og aftale slibning med de omkringliggende både og sørge for at der bliver forsvarligt afdækket så alt kan opsamles igen – dette er et krav. Man kunne godt dedikere et område til slibning, men det strider lidt mod klubbernes pladsområder. Vi er uanset hvad nødt til at kigge ind i det.

  Transport af både på havnen
  Der opstod en spontan debat om transport af både med gummigeden på marinaens område, hvilket pt er forbudt. 
  Claus Lundgaard: Der arbejdes på en løsning. Den går ud på, at der bliver sat skilte op med 50km/t, og som indikerer, at det er et havne- og terminalområde. Det betyder dog ikke, at man kan bruge alle køretøjer til transport indenfor området, bl.a. må traktoren der ikke er indregistreret ikke benyttes. Ved slæbested og kran arbejder vi ligeledes på en forbudsskiltning. 
  Søspejderne spørger, hvor biler og bådtrailere så skal stå. 
  Claus Lundgaard: Vinterpladserne kan bruges, når de er ryddet for stativer.

  Respekt om åbningstider
  Søren: Vi vil rigtigt gerne have mere respekt omkring vores åbningstider. Det kan være meget svært at få lavet noget på kontoret, når døren går op hele tiden. Det må I meget gerne fortælle videre til jeres medlemmer. 

  Generelt vil vi rigtigt gerne at I informere det fra SU møderne videre til jeres medlemmer.

   

  Punkt 6: Status på udbedring af fejl på nye broer. Når vi at få udbedret de mest kritiske fejl inden
                 efterårets storme? (HSH)

  Ad 6:
  Søren: Status er, at sagen er udskudt ad flere omgange. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, om der bliver en retssag eller ikke. I mellemtiden siger vores advokater, at vi ikke må ændre noget som helst ved de to broer. 
  Dog skal det siges, at de to broer kun mangler nogle stålkryds plus nogle småting for at blive vurderet langtidsholdbare i A1. Rene oplyser, at krydsene er prissat til ca. 71.000 kr. per bro. Derudover oplyste Jonas fra A1 ifm. gennemgangen af renoveringsplanen at den eneste grund til at man har sagt at krydsende mangler er, at de tidligere har været der, og man har ikke regnet på om broerne reelt set er stærke nok uden de 5 manglende kryds, hvilket er muligt de er.

   

  Punkt 7 og 14: Broer ved slæbestedet er i meget dårlig stand (HSH). + Plan for udbedring af bro/slæbested tilknyttet Horsens Roklub, herunder præcisering af tidsramme. (HRH)

  Ad 7 + 14 : 
  Claus Lundgaard påpegede, at der bliver kigget ind i alle aspekter af broerne i forbindelse med vedligeholdelsesplanen. 
  Roklub anførte, at deres afgørende problem er selve rampen, der allerede har ødelagt en robåd, og som besværliggør optagning af robåde. 
  Søren svarer: Vi har undersøgt det. Vognmanden mener ikke, rampen kan løftes op, så rampen kan repareres på land. Nu har vi dykkere på sagen, så den løsning satser vi på. 
  Tidsrammen afhænger af den overordnede økonomi for marinaen. 
  Rolklub: Men det er jo virkelig vigtigt for os. 
  Søren: Vi skal nok rykke på det, så snart vi kan.

  Generelt benytter Kommunen renoveringsplanen som udgangspunkt for vores renoveringer således at de kritiske ting bliver set på først.

   

  Punkt 8: Mulighed for udvidelse af nuværende legeplads ved Marinakontoret (HSH)

  Ad 8:
  HSH spurgte, om lokalplanen for marinaen vil kollidere med ønsket om en ny og større legeplads dér, hvor legepladsen ligger i dag (så legepladsen skal rives ned og flyttes, red.). Allan Lyng svarede, at det efter hans vurdering ikke vil kollidere med lokalplanen (se punkt 3). 

  Ved udarbejdelsen af dette referat fortæller Claus Lundgaard, at sagen ER givet videre til Naturafdelingen som har ansvaret for området og dermed legepladsen.


  Punkt 9: Rust er allerede igen et problem – hvad gøres der? (HSH)

  Ad 9: Allan Lyng: Vi prøvede jo at måle luften for partikler hele sidste sommer. Men måleren blev gang på gang saboteret. De målinger er vi simpelthen nødt til at have, før vi kan komme efter nogen (erhvervshavnen, red.) Tanja fra Søspejderne anbefaler at sætte ny undersøgelse i gang. 
  Claus – Enig, det vil jeg tage videre til Industrimiljø-afdelingen, der står for at sætte målere op.
  Der blev fra klubbernes side gjort opmærksom på at det er et stort problem, som koster medlemmer. 


  Punkt 10: Se punkt 4

   

  Punkt 11: Indkaldelse til møderne - kan den blive udsendt til de repræsentanter klubberne har
                 udpeget til at deltage i møderne? (HBH)

  Ad 11:
  Claus Lundgaard: I teorien ja. Men vi har besluttet at udsende til formændene, og så må de videreformidle til relevante personer. Problemet opstår da vi ikke altid ved hvem der repræsenterer klubberne og vi ikke får besked om når det ændre sig, det betyder at der nogle gange bliver sendt mails til nogle som ikke skal have dem eller at andre ikke får dem, og den administrative udfordring ønsker vi ikke at bruge tid på. Der blev gjort opmærksom på at maillisten ikke var korrekt pt.  
  Steen (HMK): Vi har besluttet, at det bare skal komme på klubbens mail. 
  Claus Lundgaard: Ja, sådan kan man godt gøre det. Men det ændrer ikke ved, at vi kun sender indkaldelsen til én mail.


  Punkt 12: Brug af mellemfortøjninger - fastgørelsespunkter på broerne. (HBH)

  Ad 12:
  Efter en kort forvirring om, hvad mellemfortøjninger er – nemlig de liner, sejlerne kan sætte op for at adskille bådpladserne mellem bro og agterpæle – sagde Søren: Lige nu godkender vi, at sejlerne på de grønne broer er nødt til at fortøjre mormorliner/mellemfortøjning i klamperne. Men vi arbejder på at sætte øjer i træværket under fiberristene. Herefter vil det ikke længere være tilladt at sætte linerne i klamperne.


  Punkt 13: Forslag om en ny mødestruktur for SU-møderne. (HBH)

  Ad 13:
  Kim (HBH): Vi foreslår at ændre på strukturen i SU-regi. Vi foreslår at der bliver holdt ét møde om året, hvor klubber og havnekontor mødes med repræsentanter fra rådhuset og diskuterer de overordnede og strategiske overvejelser og tiltag omkring Horsens Marina. 
  Og at vi 3-4 gange om året nogle mødes med havnekontoret og diskuterer dagligdagsrelaterede ting omkring drift af marinaen.  
  Claus Lundgaard: Det er hverken vi eller havnekontoret afvisende overfor. Jeg synes, der er behov for, at alle klubber bliver hørt her. Konklusionen blev, at HBH udarbejder et forslag til ny mødestruktur, der skal sendes ud med dagsorden til SU møde den 19. september 2024.


  Punkt 14

  Ad 14:
  Se punkt 7


  Punkt 15: Oprydning på arealet lige bag roklubben ønskes. (HRH)

  Ad 15:
  Roklub er utilfredse med, at der står en hvid trailer samt noget træ, hvilket giver vanskelig passage ad gangsti til roklubben.
  Søren: Vi er i gang med at skille træet ad, men det er lidt svært at flytte på det nu, fordi vi ikke har noget sted at stille det. Traileren er ukendt for os, men vi vil prøve at lokalisere ejeren og få ham til at fjerne den. For den må ikke stå der.


  Punkt 16: Næste møde d. XX 2023 kl. 17.00, Vært?

  Ad 16:
  Næste møde: HBH Grøn Klub
  Dato: 19. september 2024
  Tidspunkt: Klokken 17.00


  Punkt 17: Eventuelt

  Ad 17: Eventuelt
  Stenrev:
  En klub undrede sig over, at bådejerne ikke blev hørt i forbindelse med, at der er planer om at lægge sten ud til nye stenrev i Horsens Fjord 
  Steen (HMK) svarede: Det skulle ud fra tegningerne ligge på så lavt vand og så tæt på land, at vi ikke bliver påvirkede af det. Det er ikke noget Horsens Marina har noget at gøre med, så de kunne ikke hjælpe med svar.

  Rotter:
  HSH konstaterede, at der findes et stort antal rotter på marinaens område.
  Søren: Vi og rottefængerne kæmper for at komme det til livs. Vi skal selv have ryddet op, bl.a. bag den røde hal. Og så må vi indskærpe, at folk heller ikke skal lade affald og muslinger ligge og flyde, når de har bundskrabet en båd. Det tiltrækker virkelig rotterne. Men som sagt har rottebekæmperne gearet kraftigt op for indsatsen. Blandt andet er de ved at teste en helt ny type rottefælde.

  Kranen:
  En klub spurgte, om DK kraner kan dæmpe udsvinget på havnekranen, så kranen stopper hurtigere. 
  Søren: DK Kraner var ikke sikre på, om de kan ændre det. Vi tager en snak med dem.
  Jesper: Man kan med held geare ned fra hurtigt sving til langsomt sving ved at lette trykket på fjernbetjeneren. Ved langsom svinghastighed stopper svingarmen ret hurtigt. En oplyste at de havde løst problemet ved en anden havn med samme mærke af kran.

  Bommen ved slæbestedet:
  En klub nævnte, at bommen ved slæbestedet altid er i stykker: 
  Søren: Ja, det må man sige. Vi fik den jo repareret, men bomsystemet blev ødelagt tre gange på få uger. Så vi er kørt lidt trætte og leder nu efter en anden løsning.

  Priser på strøm og diesel: 
  En klub påpegede, at strømpriserne er for høje.
  Claus: Strømpriserne er ikke en del af takstbladet, så marinaen fastsætter prisen. Men vi vender det på rådhuset.

  En klub nævnte, at dieselprisen er for høj: 
  Søren: Vi er ikke underlagt regler om, hvad vi må tage for diesel, og vi synes faktisk ikke, prisen er for høj i betragtning af, at vi er nødt til at generere et overskud mht drift og opsparing til nye anlæg. Bliver dagsprisen på diesel reguleret kraftigt ned, vil vi selvfølgelig justere prisen tilsvarende ned.