Gå til hovedindhold

Ordensregler for Horsens Marina

Her finder du reglerne, der gælder for marinaens faste bådpladslejere.

 • Læs op

Indhold

  Ordensreglement for Horsens Marina

  1.1. Orden

  De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom medlemmerne og overnattende er pligtige til at følge de henstillinger, der gives af havnefogeden.


  1.2. Elektricitet

  Brug af elektricitet foregår ved brug af det opsatte betalingssystem. El stikkene må kun fastlåses i forbindelse med forbrug. Stærkstrømsbekendtgørelsen er gældende ved brug af elektricitet.

  1.3. Redningsmateriel

  Det på havnen opstillede redningsmateriel må kun benyttes i de situationer, hvortil det er beregnet. Efter afbenyttelse eller ved konstatering af uregelmæssigheder ved materiellet skal indberetning omgående foretages til en af bestyrelserne eller havnefogeden.

  1.4. Kørsel m.v.

  Kørsel med biler, motorcykler og knallerter mm. på havnens område skal ske med mindst mulig fart og under udvisning af tilbørlig forsigtighed. De opstillede skilte vedrørende kørselsbegrænsning og forbud samt parkering skal overholdes. Cykler og knallerter skal henstilles i eller ved de stativer, der findes på pladsen.

  Langtidsparkering skal i sommerhalvåret ske på vinteropbevaringspladsen.

  1.5. Klubbernes og Lystbådehavnens materiel

  Medlemmer, der benytter sådant materiel, er ansvarlige for dette og har erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.


  1.6. Miljø og ordensbestemmelser

  Affald
  Det er strengt forbudt at henkaste affald, herunder olie, på landarealer, broer, moler eller i vandet. Alt affald skal anbringes i de opstillede affaldsbeholdere eller på lystbådehavnens affaldsøer. Affaldet bedes sorteret ifølge anvisningerne på affaldsøerne.
  Uvedkommende effekter vil blive fjernet uden ansvar.

  Ferskvand
  Al unødig brug af ferskvand på land og i havnen skal undgås.
  Bilvask fra havnens haner må ikke finde sted.
  Brug af vand i baderummene i servicebygningen afregnes ved brug af det opsatte betalingssystem.

  Marinetoiletter
  Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding- /septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til ”Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet”. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra hele lystbådehavnens område. Om nødvendigt kan havnefogeden foranledige fjernelse af pågældende båd.

  Miljøfarligt affald
  Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingsrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsøer, men skal afleveres på lystbådehavnens miljøstation således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.
  Udpumpning af olieholdigt vand er strengt forbudt – både til lands og til vands. Al spildolie samt olieholdigt vand opsuges og tømmes i særlige beholdere på miljøstationen. Oliesuger kan lånes ved henvendelse til havnefogeden.


  1.7. Overnatning

  Under almindelige forhold er overnatning i telte og campingvogne forbudt. Undtagelse herfra er ved afholdelse af stævner. Overnatning i både på land er forbudt.

  Autocampere
  Der er mulighed for overnatning i autocamper på særligt afmærket område til dette. Betaling sker via automaten ved servicebygningen.


  1.8. Handel

  Der må ikke drives erhverv på lystbådehavnen uden særlig tilladelse fra Teknik og Miljø, Horsens Kommune.

  2.1. Vinterpladserne

  Under almindelige forhold må der ikke henstå både på marinaens landarealer i tiden 15. juni til 15. september. For Stævnepladsen / vinterpladserne bag Nyboder gælder dog, at alle både skal være fjernet i perioden 15. maj til 15. september, hvor pladsen også skal være ryddet for vinterstativer. Stativer skal være klappet sammen, så disse kan stables i den nordligste og vestligste del af arealet indenfor områderne som vist på kortbilag.

  Klubberne kan dog internt evt. aftale en tidligere start dato og senere slut dato for et konkret areal. Det skal dog også være aftalt med havnefogeden. Sådanne aftaler skal være skriftlige og godkendt af alle berørte søsportsklubber + havnefogeden.


  Anvist vinterplads
  Den af pladsmanden (eller havnefogeden) anviste vinterplads skal benyttes. Bådene opstilles med en afstand til nabobådene på max. 75 cm. Eventuelle undtagelser aftales med havnefogeden.

  Henstilles en båd ikke korrekt i forhold til pladsmandens (eller havnefogedens), flyttes den på ejerens regning. Hvis det i denne forbindelse er nødvendigt at flytte flere både som følge af en enkelt båd der står/er placeret forkert, er det dennes ejer der bliver pålagt udgiften til flytning af de øvrige både. Hvis der er flere både der ikke er placeret/står korrekt deles følgeudgifterne ligeligt imellem disse.

  Havnefogeden er berettiget til og vil flytte både, som forefindes på land i det nævnte tidsrum for ejerens regning, uden varsel. Det samme er gældende hvis der er indgået aftale om udvidelse af perioden for et konkret areal som tidligere nævnt.

  I tilfælde, hvor større reparationsarbejde eller andre særlige forhold berettiger til, at en båd skal stå på land ud over normal oplægningsperiode, kan der træffes aftale med havnefogeden om dispensation fra ovenstående bestemmelse. Der kan dog kun gives tilladelse til at have båden på land i én sommersæson.

  Ejer må, hvis det ønskes at holde båden på land i én sommersæson, påregne udgift til flytning af båd til et særligt område.

  Mærkning af grej
  Bådstativer, mv. skal være tydeligt mærket med ejerens pladsnummer, tlf. nr. og klub.

  Renholdelse
  Det påhviler ubetinget enhver ejer at holde rent omkring sin båd. Alt affald hidrørende fra klargøring, reparation m.v. skal fjernes dagligt, materialer m.v. skal være pænt opryddet ved arbejdsdags ophør.

  Miljøfarligt affald
  Afrensning af både skal ske ved brug af lystbådehavnens slibeudstyr samt støvsuger. Dette kan lejes ved henvendelse hos havnefogeden. Alt afrenset affald afleveres på miljøstationen.

  Større slibearbejder og lignende må ikke udføres på bådpladserne. Sådanne arbejder skal udføres efter nærmere aftale med havnefogeden.
  Med henvisning til pkt. 4 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:

  1. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

  2. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

  3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren indenfor en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i lystbådehavnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligeholdelse.

  Efter søsætning skal bådstativer, bådvogne og bådbukke fjernes samme dag. Det kan anbringes på et af pladsmanden anvist sted, med mindre at anden dato aftales med havnefogeden

  For medlemmer, der ikke retter sig efter ovenstående, kan havnefogeden for medlemmets regning lade foretage den fornødne rengøring, oprydning, flytning mm.

  Ikke mærket grej vil blive fjernet og destrueret.

  Vinteropbevaring
  Når både stilles på land, skal disse placeres i bådstativer, bådvogne eller bådbukke. Det påhviler bådejerne at have den pågældende båd opstillet i stativer, vogne eller bukke der passer til de enkelte både.

  Havnefogeden kan kræve dokumentation for at stativ, vogn eller bukke passer til den opstillede båd.

  Såfremt at der ikke kan leveres dokumentation for dette kan havnefogden kræve båden fjernet eller flyttet til et godkendt stativ, vogn eller bukke, og om nødvendigt forestå det på ejers regning.

  Der må ikke opstilles telte til opbevaring af både på vinterpladserne. Havnefogeden kan dispensere for træbåde, mod at teltet fjernes fra havnen samme dag som båden er søsat. Der må bruges overdækning på bådene, der max. overstiger bådens bredde med 25 cm til hver side. Overdækningen fjernes fra havnen samme dag som båden er søsat.

  Master
  Master bør af pladshensyn ikke oplægges på bådene efter afrigning, men skal i den udstrækning, der er plads oplægges forsvarligt i masteskur mærket med tlf. nr., pladsnr. og klub.

  Hvis det ønskes at have masten monteret, imens båden er opstillet på vinterpladsen, skal dette meddeles til pladsmanden senest 15 august. Pladsmanden vil sammen med Havnefogeden anvise hvor de skal placeres.

  Transport
  Der skal gives fri passage for lastbil m/kran, traktor o.l. på havneområdet for bådtransport mv.

  2.2. Tørsejlere

  Både der skal stå på land, når de ikke benyttes til sejlads, skal placeres efter havnefogedens anvisning.


  2.3. Jollepladser

  Faste pladser kan af Horsens Sejlklub tildeles jollesejlerne på den eksisterende jolleplads.
  Mindre både, der skal stå på land, når de ikke benyttes til sejlads, skal placeres efter havnefogedens anvisning.


  2.4. Brandfare

  For at formindske brandfaren må intet brandfarligt materiale bortset fra normal brændstofbeholdning opbevares i eller omkring bådene. Arbejdes der med sådanne materialer, skal disse fjernes dagligt efter arbejdets ophør.

  Brændstof mv.
  Jf. kystinspektoratets standardreglement må benzin ikke forefindes i både på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. Tilladelse skal forefindes ved båden/arbejdsstedet, og på forlangende skal den forevises til havnefogden eller anden myndighed.

  3.1. Fartøjers udelukkelse

  Både der trods påtale ikke holdes i forsvarlig og yachtmæssig stand - dvs. dårlig overhaling og fornøden istandsættelse - eller ikke opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser jf. pkt. 5, kan udelukkes fra havnen af havnefogeden.

  Udelukkede både
  Medlemmer, hvis både således udelukkes, er pligtige til at fjerne båden fra havneområdet eller landarealer indenfor en af havnefogeden fastsat tidsfrist. I modsat fald vil båden blive fjernet på ejerens regning. Ejeren af en udelukket båd kan ikke få tilbagebetalt erlagte beløb for kontingent, havneplads m.v.

  3.2. Identifikation

  For at der til stadighed holdes effektiv kontrol med de i havnen hjemmehørende både, skal enhver båd uanset størrelse og type være forsynet med Horsens Lystbådehavns årsmærke.

  Årsmærkerne, der udleveres af havnefogeden, skal anbringes synligt, må ikke fjernes, overmales eller på anden måde beskadiges.

  Både, der ikke er forsynet med årsmærke, skal på havnefogedens opfordring omgående bringe forholdene i orden.

  Navn og stander
  Foruden ovennævnte identifikation skal enhver båd desuden være forsynet med såvel navn som hjemstedsbetegnelse samt endvidere føre sin klubs stander.

  3.3. Ændring af ejerforhold

  Bådejerne har ubetinget pligt til at anmelde enhver ændring i ejerforholdet - herunder salg, udskiftning o.lign. - skriftligt til havnefogeden. Undladelse af dette kan medføre, at eventuel tildelt havneplads inddrages, og ny havneplads først tildeles, når forholdene tillader det.

  Flere ejere
  Såfremt en båd har flere ejere, skal navnene på disse meddeles skriftligt til havnefogeden og på forlangende kunne dokumenteres.

  4.1. Ophold på havnen

  Medlemmer med bådplads i havnen er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet - underkastet »Kystdirektoratets standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«, og herudover de særlige bestemmelser, der fremgår af nærværende reglement.

  Al færdsel og ophold indenfor havnens område er på eget ansvar.

  Hunde
  Hunde må kun medtages, når de føres i snor, og al urenlighed fra hunde skal omgående fjernes af hundens ejer eller fører.

  Kørsel
  Færdsel på broerne med cykler, knallerter, motorcykler og biler er ikke tilladt. Undtaget herfra er havnefogeden, som må cykle på broerne.

  Åben ild/grill
  Brug af åben ild, herunder åben grill, må på havneområdet kun finde sted på de dertil indrettede grill-pladser.

  Badning og fiskeri
  Badning og fiskeri i havnebassinerne er forbudt.
  Herfra er undtaget børns fiskeri med net.


  4.2. Fri passage

  Intet grej eller gods, herunder transportvogne og lignende, må efterlades på broer og moler bortset fra fortøjninger, der dog skal anbringes således, at de ikke er til gene for fodgængere.

  Måtter må ikke fæstnes til broen.

  Alle uvedkommende effekter vil blive fjernet.


  4.3. Tilbygning

  Medlemmerne må ikke foretage nogen form for tilbygning, forandringer eller nagelfaste anbringelser på broer og moler uden godkendelse fra havnefogeden.

  4.4. Vagtværn

  Samarbejdsudvalget kan, hvis det skønnes nødvendigt, oprette vagtværn på området.

  4.5. Tildeling af pladser

  Det er havnefogeden, der forestår tildeling af havnepladser. For lejere af faste liggepladser er der i kontingentet mulighed for brug af en vinteropbevaringsplads.

  For at gøre brug af denne del af ens kontingent skal man være medlem af en af de til Horsens Lystbådehavn knyttede og af Samarbejdsudvalget godkendte søsportsklubber med lystbåde – for øvrig beskrivelse se »Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn«.

  Fortøjning udenfor de anviste pladser er ikke tilladt. Retten til havneplads er personlig og kan ikke følge båden ved salg.

  4.6. Dispositionsret

  Ved salg af båd vil liggepladsen ej heller som gæsteplads kunne overdrages for den resterende del af sæsonen, selvom forudbetaling har fundet sted af den tidligere ejer.

  Tidligere ejer af en båd kan ikke få tilbagebetalt erlagte beløb for kontingent, havneplads m.v.

  Fremleje
  Fremleje af havnepladser er ikke tilladt.

  Erhverv
  Enhver anvendelse af pladserne i erhvervs øjemed kan kun finde sted med Teknik & Miljøs godkendelse.

  Midlertidigt ledige pladser
  I de tidsrum, bådejerne ikke selv benytter de tildelte pladser (f.eks. i forbindelse med feriesejlads m.v.), kan Horsens Lystbådehavn råde frit over de pågældende pladser. Bådejerne forpligtes til at bruge FRI/OPTAGET-skiltet, når de forlader havnen på weekend- og feriesejladser.

  Omplacering
  I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes bedre plads i havnen, eller hvor andre forhold taler for det, har havnefogeden ret til at foretage ombytning af de tildelte pladser. Indbyrdes bytning af pladser uden havnefogedens tilladelse er forbudt. Evt. ombytning af havnepladser ved havnefogedens foranstaltning sker i samarbejde med de implicerede medlemmer.

  Lejlighedsvis omplacering
  Ved større kapsejladsarrangementer, hvor det måtte ønskes at samle de deltagende både ved en bro, henstilles det til bådejerne at medvirke positivt til sådanne foranstaltninger. I særlige tilfælde kan havnefogeden pålægge bådejerne at flytte bådene.

  Fastliggere
  Ved fastliggere forstås personer, hvis bopæl er en båd i Horsens Lystbådehavn.

  Ifølge § 9 i »Lov om Det Centrale Personregister« har Folkeregistret mulighed for at registrere personer med bopæl i en båd, såfremt der ikke er tvivl om, at vedkommendes bopæl er båden, uagtet der sejles i båden af og til.

  Ifølge Indenrigsministeriet skal bestemmelsen anvendes med tilbageholdenhed.

  Horsens Kommunes Folkeregister har udover bopælskriteriet betinget sig, at

  • personerne ikke har nogen anden bolig eller opholdssted,
  • båden ejes af vedkommende person,
  • personen har betalt for en fast bådplads.

  Personer med bopæl i en båd, skal betale en årlig renovationsafgift svarende til renovationsafgiften for ejendomme med 2 eller flere husstande, som er fastsat i de for Horsens Kommune gældende takster.

  Renovationsafgiften opkræves særskilt af Horsens Kommune.

  Personer med bopæl i en båd, betaler for elektricitet efter forbrug via el betalingsstanderne. Se afsnittet om elektricitet.

  Lystbådehavnen forsøger i vintermånederne at holde enkelte vandposter frostfrie, ellers må man tage vand ved servicebygningen.

  Havnefogeden/Folkeregistret kan give tilladelse både/familier, som kan have fast bopæl på Lystbådehavnen.

  Havnefogeden kan inddrage bopælstilladelsen, hvis gældende reglementer for Horsens Lystbådehavn ikke overholdes.

  4.7. Forsikring

  Alle bådejere er pligtige til at have deres båd/både ansvarsforsikrede.

  4.8. Fortøjningens tilstand, mm.

  Det påhviler bådejerne at sørge for anskaffelse og vedligeholdelse af rigeligt dimensionerede fortøjninger anbragt på behørig måde for og agter, således at bådene holdes klar af havnens broer, fortøjningspæle og nabobåde.

  Derudover skal bådene være forsynet med et tilstrækkeligt antal fendere, mindst 2 stk. på hver side. Såfremt fortøjningsfjedre anvendes, skal disse sikres forsvarligt. Affendring med bil- eller scooterdæk må ikke finde sted.

  Godkendelse
  Fortøjningerne skal kunne godkendes af havnefogeden. Havnefogedens instrukser angående fortøjning, affendring o.lign. skal efterkommes.
  Såfremt en båds fortøjning ikke findes i forsvarlig stand, kan havnefogeden foranledige fortøjninger og/eller affendring udskiftet på ejerens regning.

  Løse fortøjningsender, mm.
  Når en båd forlader sin plads i havnen, skal fortøjningerne fastgøres forsvarligt - opbindes på pælene eller under broen - så der ikke ligger løse fortøjningsender i vandet. Alle fortøjninger og trækliner på pæle samt måtter på broen skal fjernes om vinteren.
  Vandslanger og elkabler, der ikke anvendes, skal ligeledes fjernes om vinteren.

  4.9. Bundfortøjninger

  Anvendelse af enhver form for bundfortøjning (ankre, betonklodser el. lign.) er forbudt såvel ved de faste bådpladser som ethvert andet sted indenfor havneområdet.

  5.1. Ansvar

  Ethvert ansvar og enhver risiko for skader på egen eller andre både, havneanlæg og klubbernes materiel på grund af mangelfulde fortøjninger eller skødesløshed fra bådejernes side, påhviler alene skadevolderen.


  5.2. Fortøjning

  Det er forbudt at lade en båds skrue arbejde, hvis det er fortøjet med agterenden mod bro eller mole, da skruevandet kan forårsage ødelæggelser af havneanlægget.

  I tilfælde af forårsaget skade ved overtrædelse, vil dette medføre fuld erstatningspligt og kan medføre fortabelse af havneplads.


  5.3. Sejlads

  Sejlads i havneområdet skal ske med mindst mulig fart, ligesom der skal udvises størst mulig forsigtighed af hensyn til andre både og disses fortøjninger.

  Maksimumfart i havnen er 3 knob.

  Unødig sejlads i joller med påhængsmotor er forbudt.


  5.4. Tilsyn

  Enhver bådejer har ubetinget pligt til at tilse sin båd, når det ligger i havnen, og skal herunder drage omsorg for, at det er lænset, vel fortøjet, og at affendringen er i orden.

  Både der synker, skal omgående hæves/lænses, havnefogeden kan foranledige dette på ejers regning.
  Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre, at havnepladsen inddrages.